Usluge / Proračunski korisnici

Proračunski korisnici

 • Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava, formalno i materijalno ispravnih, u skladu s Zakonom o računovodstvu i to:
  • Dnevnik
  • Glavna knjiga;
  • Pomoćne knige: analitička evidencija kupaca i dobavljača, analitička evidencija dugotrajne imovine i sitnog inventara
 • Obračun osobnih dohodaka
  • Izrada platnih lista s obračunom poreza i doprinosa;
  • Izrada – obračun naknada kao i drugih primanja vansjkih suradnika s obračunom poreza i doprinosa;
  • Izrada obracsa RS-m i dostava istog Fina-i – mjesečno;
  • Izrada izvještaja ID, IPP, IDD, te dostava Poreznoj upravi – mjesečno;
  • Vođenje analitičke evidencije plaća djelatnika;
  • Izrada IP obrasca te dostava istog Poreznoj upravi – godišnje;
  • Izrada obrasca M-4 te dostava istog Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
 • Obračun Poreza na dodanu vrijednost
  • Vođenje kniga IRA i URA, izrada obrasca PDV te dostava istog Poreznoj upravi – mjesečno;
  • Izrada obrasca PDV-K i dostava istog Poreznoj upravi – godišnje
 • Izrada izvještaja po zakonskim propisima:
  • Mjesečni izvještaj o obezama OBV i dostavava Fina-i i Državnom uredu za reviziju do 10.tog u slijedećem mjesecu;
  • Tromjesečni statistički izvještaj S-PR-RAS i dostava Fina-i i Državnom uredu za reviziju u rokovima:
   • 10.04. – za I. Tromjesečje
   • 10.07. – za II. Tromjesečje
   • 10.10. – za III. Tromjesečje
   • Sa prilozima:
   • NT izvještaj o novčanom toku;
   • RAS-F izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji;
  • Godišnji financijski izvještaj PR-RAS i dostava Fina-i i Državnom uredu za reviziju do 15.02. s prilozima:
   • NT izvještaj o novčanom toku;
   • RAS-F izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji;
   • P-VRIO izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza;
   • BIL bilanca na dan 31.12.;
   • Obrazac PDV-K;
 • Savjetodavno-instruktivni poslovi:
  • Izrada raznih elaborata, ugovora i zahtjeva za kredti;
  • Izrada izvještaja o novčanom toku;
  • Izrada nacrta pojedinih dokumenata
  • Konzultacije vezane za proširenje odnosno promjenu djelatnosti
  • Savjetodavni poslovi u svrhu unaprijeđenja komercijalne i financijske politike i slično;
 • Porezno savjetovanje:
  • Pravovremeno informiranje o svim izmjenama i dopunama svih zakona, propisa i pravilnika o Porezu na dodanu vrijednost, Porezu na dobit, Porezu na dohodak, Općem poreznom zakonu, Zakonu o računovodstvu, Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja i drugim propisima koji uređuju računovodstveno financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj, kao i savjetovanje vezano za sve navedene Zakone, propise i pravilnike;
 • Poslovi platnog prometa:
  • Virmansko plaćanje (kunsko, devizno)
  • E-plaćanje (kunsko, devizno)
  • Slanje potvrda o izvršenim plaćanjima putem faksa ili e-mail-om
 • Ostali poslovi:
  • Poslovi izrade dokumentacije u svrhu prijave i odjave radnike;
  • Skladištenje dokumentacije obavezno za prethodnu godinu, a uz nadoplatu i ranije godine;
  • Poslovi izrada računa, kalkulacija i drugih dokumenata;